¡CU-CUT! Periódich satírich ab ninots. Any IX, n∫443. 17-XI-1910
Per Pega Grega

 

A l'home, pera véurel ab totes ses perfeccions, se l'ha d'estudiar també en les diferents cares de son complexe intelecte: sols aixís es com forjem sers que'ls considerem ideals de perfecció. L'intensitat emotiva de la música no la tenía pas amagada el Dr. Robert, y aixís el coneixíem com un dels més aficionats als grans festivals musicals y fou un dels primers pelegrins de Beyreuth [sic], y al ponderar les excelencies emotives del «Parsifal» de Wagner, ho feya ab tanta unció, com si vegés representar un dels millors trossos de tan excelsa concepció musical.

 

Leer más: El Dr. Robert Wagnerista

Contáctanos